Corporate

Başöz Energy A.Ş. Business Ethics Rules


1. GENEL

A. Dürüstlük

Başöz Enerji A.Ş. olarak iş ile  tüm süreçlerimizde ve bu süreçlerdeki ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk en öncelikli değerlerimizdir. İş ilişkisi içerisinde bulunduğumu tüm paydaş ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik

Başöz Enerji A.Ş. olarak, iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ilgili kurum/kuruluşların, müşterilerimizin, kişi/kişilerin ve çalışanlarımızın gizli ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir bu bilgileri sadece Başöz Enerji A.Ş. nin amaçları doğrultusunda yasalarda belirtilen kurallar çerçevesinde ilgili kişiler ile paylaşırız.

C. Çıkar Çatışması

Başöz Enerji A.Ş. çalışanlarının çıkar çatışması yaratacak her türlü durumdan uzak durması esastır. Çıkar Çatışması yaratabilecek faaliyetler ;

 • Başöz Enerji A.Ş. çalışanları aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.
 • Başöz Enerji A.Ş. çalışanlarının yakın aile fertlerinin Başöz Enerji A.Ş. nin rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.
 • Başöz Enerji A.Ş. çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Ancak çalışanların şirketteki görevlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde ve Genel Müdür ün yazılı onayı ile mesai saatleri dışında ücret veya belirli bir menfaat karşılığında çalışmaları mümkündür.  
 • Başöz Enerji A.Ş. çalışanları, Başöz Enerji A.Ş. dışında üçüncü şahıslara; şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, gönüllü olarak yardım derneklerinde, sivil toplum kuruluşları gibi benzer kuruluşlarda görev alabilir. Ancak çalışanlar Başöz Enerji A.Ş. adını ve şirket içerisindeki pozisyonlarını  kullanarak herhangi bir kulüp, dernek ve kooperatife üye olmamaya dikkat etmelidirler.
 • Başöz Enerji A.Ş. de işe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.

D. Görevi Kötüye Kullanma

 • Çalışanlar yetkilerini, hiç bir zaman Başöz Enerji A.Ş. ye zarar verecek şekilde kendilerinin ve/veya yakınlarının menfaatine ve kendisinden beklenilen titizlik dışında kullanamaz.
 • Çalışanlar şirketin başta satın alma ve satış faaliyetleri olmak üzere taraf olduğu benzeri tüm bu işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç sağlayamaz.
   
 • Çalışanlar,  başta ahlak kuralları ve kanunlar olmak üzere disiplin kurallarına aykırı söylem ve davranışlarda bulunamazlar.
   

E. Kaynak Kullanımı

 • Her ne olursa olsun genel olarak şirket kaynakları, olanakları ve personeli kişisel amaçlı kullanılamaz.
 • Başöz Enerji A.Ş. çıkarları gözetilerek yapılan her türlü kaynak kullanımında çalışanlar kaynakları ”tasarruflu” olarak kullanmaya özen göstereceklerdir.
 • Mesai saatleri içerisinde çalışanlar zamanı iyi kullanarak özel işlerine zaman ayıramaz. Yöneticiler şahsi işleri için çalışanları görevlendiremez.
 • Çalışanların mesai saatleri içerisinde özel ziyaretçi kabul etmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçileri ile görüşmelerini ise yaptığı işe engel olmayacak şekilde kısa sürede gerçekleştirmesi gerekmektedir.
   

 F. Ticari İlişki içerisinde Bulunulan Kurum, Kuruluş ve Kişiler ile İlişkiler

 • Başöz Enerji A.Ş. nin ticari ilişkide bulunduğu müşterileri, taşeron veya tedarikçileri ile diğer kişi/kişiler ve kurum/kuruluşlar ile özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınıp verilemez. 
 • Müşterinin lehine dahi olsa müşterinin haberi olmadan herhangi bir işlem yapılmaz. Kar gütme amaçlı müşteriye yanlış veya eksik bilgi verilmez. Müşterinin zaaflarından faydalanılmaz.
 • Şirketin her kademesindeki çalışanlar, ticari ilişki içerisinde bulunulan kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez ve imada bulunamaz.  Başöz Enerji A.Ş. yi yükümlülük altına sokacak hiçbir para, çek, mülk, hediye, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Başöz Enerji A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde bulunan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

G. Medya İle İlişkiler

 • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket Genel Müdür’ünün onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.
 • Çalışanlar, sosyal medya profil ve paylaşımlarında, Başöz Enerji A.Ş. nin kimliğine uygun düşmeyecek şekilde hareket edemez; şirketi, çalışanları ve müşterileri kötüleyici ve küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunamaz.
 • Çalışanlar kendi adlarına paylaşacakları herhangi özel bir bilgi veya görüşü Başöz Enerji A.Ş.  ile ilişkilendirip veya şirketteki pozisyonlarını da belirterek bir paylaşımda bulunamazlar. Bu amaçla Başöz Enerji A.Ş. ile ilişkilendirilebilecek yazılı veya görsel (logo, amblem v.b.) bir materyali kullanamaz.

H. Şirketi Temsil

 • Başöz Enerji A.Ş. yi temsil etme yetki ve sorumluluğu Üst Yönetim tarafından atanan kişilerce yapılır.
 • Başöz Enerji A.Ş. yi temsilen her türlü görev gereği elde edilen her türlü kazanç Başöz Enerji A.Ş. ye veya Başöz Enerji A.Ş. nin gösterdiği ilgili kanallara iletilerek hibe edilir. Bu kişiler sadece kendilerine sunulan kazançların dışında, günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeleri alabilirler.

G. Hediye Kabul Etme ve Verme

 • Başöz Enerji A.Ş. çalışanlarının, görevlerini yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri yüksek olan her türlü menfaat ve hediyeyi alması ve üçüncü taraf kişi ve kuruluşlarda bu tür etkiler yaratabilecek menfaat ve hediye sağlamaları yasaktır. Ancak yılın özel günlerinde, iş sahiplerince reklam amacı ile verilen küçük ve değeri düşük hediyeler bu madde kapsamı dışındadır.
 • Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.
 • Şirket çalışanlarının taşeronlarından, tedarikçilerinden, danışmanlarından, rakiplerinden veya müşterilerinden karşılıksız veya ödünç niteliğinde çek, mülk, hediye kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri özel harcamalarını karşılatması yasaktır.
 • Şartlar ne olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez ve kesinlikle yasaktır.
 • Herhangi bir Kamu Görevlisine veya çalışanına hediye verilmek istendiğinde, Başbakanlık Etik Kurulu'nun http://www.etik.gov.tr web adresinde yer alan bu konudaki güncel kararına uygun hareket edilmelidir.

H. Yolsuzluk ve Rüşvet

 • Çalışanların bulundukları konum nedeniyle ve/veya sahip oldukları yetkiyi doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanarak “yolsuzluk” yapmaları kesinlikle yasaktır.
 • Çalışanlarımızın görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi, talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlaması kesinlikle yasaktır.
 • Başöz Enerji A.Ş. de amacı ne olursa olsun yukarıda da açıkca belirtildiği üzere yolsuzluk yapılması ve rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez, yasaktır.

I. Madde Kullanımı

 • Alkol v.b. ve reçeteli veya reçetesiz kötü niyetli kullanılan her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu etkisi olan yasal olmayan ilaçlar ile yasal olmayan madde kullanımı etkisi altında Başöz Enerji A.Ş. adına her türlü iş yapmak, mesai saatleri içerisinde ve fazla mesailerde aynı zamanda da mesai saatleri dışında çalışmak yasaktır. Sadece şirket toplantı ve iş yemeklerinde aşırıya kaçılmadan alkol kullanımı yapabilir.

K. Siyasi İçerikli Faaliyetler

 • Çalışanlarımız siyasi içerikli faaliyetlere katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu faaliyetlere katıldıklarında şirketimizi temsil etmediklerini açıkça ortaya koymalı ve hiçbir şekilde şirket kaynaklarını kullanmamalıdırlar. 

2. Gizli Bilgileri Koruma

 • Başöz Enerji A.Ş. de her türlü bilgi gizlilik esasına tabidir. Bu bilgilerin üçüncü sahıslara aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır.
 • Gizli bilgilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerimiz her türlü ilişkide bulunduğumuz kişi veya kuruluşlar ile iş akdimizin bitmesinden sonra da devam eder. 
 • Gizli dosyaların şirketimizin dışına çıkarılması ancak üst yönetim onayı alınarak çıkartılır.
 • Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler ve kodlar gizli tutulur. Yetkili kullanıcı dışında kimseyle paylaşılmaz.
 • Şirketin gizli bilgilerinin şirkete ait yemekhane, asansör ve servis araçları benzeri umumi alanlarda konuşulması yasaktır.
 • Çalışanlarımızın yan ödemeler de dahil olmak üzere kendi ücret bilgisini paylaşması, diğer çalışanların ücret bilgilerini öğrenmeye çalışması yasaktır.
 • Yöneticiler, diğer yöneticiler ile paylaşmamak kaydıyla kendine bağlı personellerinin yan ödeme ve ücret bilgilerini görme hakkına sahiptirler.
 • Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, bilgi paylaşılması söz konusu olursa öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır.

 

3. Müşterimize Karşı Sorumluluklarımız

 • Müşterilerimizin taleplerini proaktif bir yaklaşımla en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılamak birinci önceliğimizdir,
 • Müşteri memnuniyeti odaklılık çalışmalarımız kapsamında müşterilerimizin şikayetlerini en kısa sürede değerlendirerek çözüme kavuşturup müşterilerimize geri dönüş sağlarız,
 • Müşterilerimizn ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak için müşteri anketleri düzenleriz.

4. Çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız

A. Adil Çalışma Ortamı

 • Şirketimizin personel istihdamı ve bu süreçteki politikaları ile çalışma hayatına dair tüm ilgili uygulamaları, yürürlükteki yasa ve düzenlemelerle uyumludur.
 • Çalışanlarımızın işe alımı, ücretlendirme, terfi, sosyal haklar ve ödüllendirme v.b. konularda çalışanın sadece mesleki yeterliliği ve yeteneklerine bakılır. Hiçbir şekilde çalışanın dil, din, ırk, mezhep, köken, cinsiyet ve engellilik durumları gibi benzer konulara bakılmaz.
 • Çalışanın dili, dini, ırkı, mezhebi, kökeni, cinsiyeti ve engellilik hali gibi v.b. özelliklere bakılarak hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz.
 • Tüm çalışanlarımız sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim gibi konularda eşit hak ve imkanlara sahiptir.
 • Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip çalışanların tam bir ekip çalışması içerisinde, çatışma ortamından uzak uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
 • Çalışanlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
 • Çalışanın özlük bilgileri hiçbir şekilde  amacı dışında kullanılamaz ve çalışanın rızası olmadan 3. kişilerle paylaşılmaz.
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve bilinç düzeylerini artırmak için farklı eğitimler düzenlenerek çalışanlarımızın bu eğitimlere katılımlarını sağlarız.
 • Şirket çalışanlarımıza en sağlklı çerçeveyi sunmayı ilke edinerek , çalışanlarımızın yapmış olduğu ihbarlar karşısında karşılaşabilecekleri her türlü misillemeye karşı çalışanlarımızı korumayı taahhüd ederiz. 
 • Çalışanlarımızın sorunlarını gidermesi adına direk yöneticileri ile görüşebilme imkanları sağlanmaktadır.

 

5.YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

 • Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasalarına ve Anayasanın temel ilkelerine bağlı kalarak yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
 • Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

A.Çevre

 • Yerel ve uluslararası standartlar ile Entegre Yönetim Sistemleri Politika mızdaki çevre ile alakalı taahhüdlerimize uygun olarak davranırız.
 • Her türlü faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini enaza indirmek, doğal kaynakların kullanımı ve enerji tüketimini azaltmakla birlikte atıklarımızın geri dönüşüme gönderilmesi esastır.
 • Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerden önce bu faaliyetlerin çevresel etkilerinin değerlendirlmesi esastır.
 • İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişi veya kuruluşlarla birlikte çevre ile ilgili tüm konularda çevreye olan duyarlılığımızı ön plana çıkartırız.
 • Gerçekleştireceğimiz faaliyetlerinin sonuçlarının çevresel açıdan sürdürülebilir olmasına dikkat eder ve faaliyetleri bu şekilde planlanyıp, çalışanlarımızı da bu yönde teşvik ederiz.
 • Şirketimizin çevre hedeflerine ulaşmak için çaba harcarız.

B. İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yerel ve uluslararası standartlar ile Entegre Yönetim Sistemleri Politika’mızdaki İSG ile alakalı taahhüdlerimize uygun olarak davranırız.
 • Her türlü faaliyetlerimizde İSG açısından oluşan riskleri değerlendiririz ve bu risklerin çalışanlarımıza olan etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alırız.
 • Oluşan bu risklerle alakalı çalışanlarımıza bilgilenlendirme eğitimleri düzenleyerek çalışanların farkındalıklarını arttırırız.
 • Çalışanlarımızdan gelecek olan risk iyileştirme önerileri için gerekli aksiyonları planlarız.

 

6. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

 • Çalışanlarımız her koşulda görevlerini başta yürürlükteki yasal mevzuatlar olmak üzere  şirketimizin hedefleri ve programları ile üstlerinin vermiş oldukları talimatlar çerçevesinde doğru bir şekilde gecikmeden yapmakla sorumludurlar,
 • Çalışanlarımız yaptıkları işlerle ilgili prosedür ve talimatları; şirketimizn genel politikalarını öğrenmek anlamak ve uygulamakla yükümlüdürler,
 • Çalışanlarımız İş Etiği Kuralları mızı öğrenmek, anlamak ve uygulamakla yükümlüdürler. Ve bu konudaki olası ihlalleri de isimlerini belirterek veya belirtmeyerek adresine ileteceklerdir.
 •  Ayrıca çalışanlarımızın İş Etiği Kuralları nı izleme sorumlulukları da bulunmaktadır.

7. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

 • Etik kurallarını destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Tüm yöneticiler, İş Etiği Kurallarına ve şirketin belirlemiş olduğu değerlere, ilkelere ve politikalara tam uyum göstererek örnek teşkil ederler,
 • Yöneticiler diğer çalışanların da İş Etik Kuralları ndan haberdar olduklarından, bu kurallara göre davrandıklarından ve bu kurallar çerçevesinde çalışanları izlemekten sorumludurlar,
 • Yöneticiler personellerinin başta iş ile alakalı olmak üzere her türlü öneri ve şikayeti kendilerine iletmekten çekinmeyecekleri bir açık iletişim ortamını oluşturarak bu konuda belirlenmiş prosedürleri tam olarak uygulamakla sorumludurlar,
 • Personelleriyle olan ilişkilerinde, onlara karşı olan davranışlarında ve kararlarında adil davranırlar,

8. ETİK AÇIDAN KARAR VERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

a) Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

 • Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Şirketimiz bünyesinde veya müşterilerinizde potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya çalışma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?
 • Yeterliliğini düşündüğünüz kişiye danışın

b) Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
 • Neden bir çelişki olduğunu kendinize sorun
 • Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
 • Kimlerin etkilenebileceğini düşünün

c) Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin
 •  İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
 • Başöz Enerji A.Ş. nin politikalarına, prosedürlerine ve ilkelerine başvurun
 • Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz üzerinde düşünün
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın

d) Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
 • Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
 • Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.
 • Yeterlilik sahiplerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

9. Etik Kurul

 1. Genel

Etik Kurulu, Başöz Enerji A.Ş. yönetim kurulu başkanına bağlı olarak çalışır. Etik kurulunun kuruluş amacı Başöz Enerji A.Ş. İş Etiği Kuralları na aykırı davranış ve tutumlarla ilgili kurula iletilen bildirimleri ve şikayetleri değerlendirerek izlenecek yol ve yöntemlerle alakalı tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Etik kurulumuz aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

 • Başkan – Genel Müdür
 • Üye – İşletme Yöneticisi
 • Üye – İnsan Kaynakları Sorumlusu
 • Üye – Hukuk İşleri Danışmanı ( Avukat)
 1. Etik Kurul Çalışma Prensipleri
 • Kurula bildirim ve şikayette bulunanların kimliklerini saklı tutar.
 • Kurallara aykırı davranış ve tutumlar ile alakalı soruşturmalar gizlilik kuralları içinde yürütülür.
 • Kurul soruşturma ile alakalı her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bölümden isteme ve bu bilgi ve belgeleri soruşturma konusu ile sınırlı olmak şartıyla inceleyebilir.
 • Kurul gerek gördüğü takdirde soruşturma sırasında gizlilik ilkelerini ihlal etmeyecek şekilde uzman görüşlerine başvurabilir.
 • Soruşturma sürecindeki kullanılan her türlü bilgi belge ve delil bir tutanak ile kayıt altına alınarak tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturmalar en kısa sürede sonuçlandırılarak kurulun almış olduğu kararlar hemen uygulamaya alınır.
 • Uygulamaların sonuçları raporlanarak Yönetim Kurulu başta olmak üzere ilgili bölümlere sunulur.
 • Soruşturmalarla ilgili kurula hiçbir şekilde baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurula yapılan bildirim ve şikayette bulunanlar bu bildirim ve şikayetlerinden dolayı kendilerine hiçbir şekilde baskı, mobbing ve ayrımcılık gibi davranış ve tutum içerisinde bulunulmaz.

Bildirim ve şikayette bulunan kişi kendisine karşı baskı, mobbing ve ayrımcılık gibi davranış ve tutumları hisseder veya yaşarsa direk kurul başkanına başvurarak kurulu acilen harekete geçirir.

3. İLETİŞİM

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurulu ile direkt temasa geçebilirsiniz.


Mail                                  : 

İletişim Formu              : Etik Bildirim Formu

Telefon                           : 0 (312) 640 10 10

Posta ile gönderim     : Başöz Enerji A.Ş. Etik Kurul Dikkatine

                                            Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkent Bulvarı No.79 06909 Malıköy-Temelli-Ankara-TÜRKİYE

Çalışma saatleri           : Hafta içi 08:30-12:00 ve 13:00-17:00