Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre, "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

Başlıca kalite sertifikalarımız,

 • K-Q TSE-ISO-EN 9000
 • Ç-E TSE-İSO-EN 14000
 • TSE İGS-OHSAS TS 18001
 • 2451-CPR-EN1090-2014.0956.001
 • DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0041.001
 • DIN EN ISO 3834-2

BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Çelik konstrüksiyon üretimi ve her türlü sıcak daldırma galvanizleme üretiminde öncü firmalardan biri olan BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. olarak, müşteri memnuniyetini, çevre duyarlılığını ve iş sağlığı güvenliğini ön planda tutarak yaptığımız her işi tam zamanında, bir defa da ve en iyi şekilde yaparak; çevre kirliliği risklerini kaynağında önlemek, çevrenin korunması, iklim değişikliklerinin azaltılması-uyumu ile biyoçeşitlilik, ekosistemin korunması ve buna ilişkin sürekli iyileştirme ve geliştirme taahhüdünü benimsemek  ana prensibimizdir.

Ana prensibimiz doğrultusunda, Şirketimizin Kalite, Çevre ve İSG hedeflerini belirler ve gerekli faaliyetleri planlarız. Bu hedeflere ulaşmak için belirlenen her türlü sürecte olumsuz çevre etkilerini ve atıklarını minumuma indirmeyi ve meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirerek, sağlık ve güvenlik performansımızı geliştirmeyi ilke edinerek ; bu süreçlerle ilgili faaliyetleri tüm yerel, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve diğer şartlara uyarak tam bir ekip çalışması ile yürüterek, gerekli kaynakları sağlarız.

Müşterilerimizin uzun süreli bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmak için, maliyetlerimizi kontrol ederek ürün çeşitliliğimizi genişletmeye ve tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösteririz.

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemimizde çalışanlarımızın memnuniyetine önem vererek, gelişimleri için kalite, çevre ve İSG bilinçlerinin oluşmasını sağlamak ve takım ruhunu yaygınlaştırabilmek için eğitimin önemini kabul eder bu alanda gerekli faaliyetleri özenle planlar ve gerçekleştiririz.

Çevreye ve insana saygıyı üstün tutan bir anlayış ile her türlü faaliyetimizde insanların tatminini ön planda tutarak daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. SOSYAL UYGUNLUK VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

 

İnsana karşı sosyal sorumluluk bilinciyle çelik konstrüksiyon imalatı ve sıcak daldırma galvaniz konusunda uzmanlaşmış lider firmalardan biri olarak aşağıdaki kurallara uymayı taahhüt ederiz.

 • Geçerli yerel, ulusal ve uluslararası hukuk sistem (ler) inin kanunlarına uymak
 • İş ilişkisi içinde olduğumuz tüm ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek.
 • Yasalara aykırı karar alma sürecini etkilemek amacıyla herhangi bir devlet görevlisine verilen herhangi bir ödeme veya diğer menfaatler dahil olmak üzere, hiçbir şekilde yolsuzluk veya rüşvete müsamaha göstermemek ve bunlara karışmamak.
 • Tüm şantiyelerde ve tesislerde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve işin doğasında var olan tehlikelerin sebeplerini makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde en aza indirerek işin gidişatından kaynaklanan kazaları ve sağlıkla ilgili yaralanmaları önlemek için yeterli adımları atmak
 • Tüm çalışanların şirkette kendi özgür iradeleriyle işe girmelerini şart koşmak ve çalışanları işe alırken herhangi bir baskı uygulamamak veya herhangi bir şekilde zorla veya zorunlu çalıştırmayı desteklememek.
 • Çalışma saatleri ve ücretlerin ödenmesi ile ilgili kurallara harfiyen uymak ve fazla mesai konusunda gönüllülük esasına göre hareket etmek.
 • Reşit olmayanların uygun şekilde korunmasını sağlamak; ve temel ilke olarak, çocuk istihdam etmemek veya çocuk işçiliğini desteklememek.
 • Tüm personelin kendi seçtikleri sendikaları kurma ve bunlara katılma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı duymak.
 • Tüm çalışanlara fırsat eşitliği sunmak ve işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma veya emeklilikte, etnik ve ulusal köken, kast, din, engellilik, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, sendika üyeliği veya siyasi bağlantı nedeniyle ayrımcılık yapmamak veya desteklememek,.
 • Zihinsel veya fiziksel baskı, sözlü taciz veya bedensel / ağır iş cezası kullanımına karşı koymak için; ve jestler, sözlü ve fiziksel taciz dahil olmak üzere cinsel, zorlayıcı, tehdit edici, taciz edici veya sömürücü davranışlara izin vermemelidir.
 • Şirket çalışanlarımıza en sağlıklı çerçeveyi sunmayı ilke edinerek çalışanlarımızın yaptığı ihbarlar karşısında çalışanlarımızı karşılaşabilecekleri misillemelere karşı korumayı taahhüt etmek.

Şirketimizin birinci önceliği insana saygı duymak ve uluslararası ilan edilmiş insan haklarının korunmasına destek olmaktır.


BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. İŞ BÜYÜNLÜĞÜ POLİTİKASI

 Başöz Enerji A.Ş. olarak temel değerlerimiz dürüstlük ve doğruluk ile birlikte insanlara karşı saygıdır. Başarımızı destekleyen bu değerleri en üst düzeyde tutarak; işimizi, iş ahlakı ve yürürlükteki yasa ve yönergeler çerçevesinde en iyi şekilde yapmaktayız. Bunların yanında müşterilerimiz ile aramızda kurduğumuz güven ve kazanılan itibarımız temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

Bu temel değerlerimiz ile birlikte topluma karşı olan sorumluluklarımız iş bütünlüğü çerçevesinde, ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz tüm kişi/kişilere,  kurum/kuruluşlara, müşterilerimize ve  çalışanlarımıza Başöz Enerji A.Ş. İş Etiği İlkeleri’nde açıkça ifade edilmiştir. 

Dünyanın birçok farklı ülkesine farklı projeler üretmekteyiz. Bu sebeple farklı kültürlere sahip bir çok ülke ve bu kültürlere bağlı olarakta farklı durumlarla karşılaşabilmekteyiz. İş çeşitliliğimiz ve müşterilerimiz ne kadar farklı olursa olsun her işimizi aynı özveride ve belirtilen iş bütünlüğü ilkelerimiz doğrultusunda yapmaktayız.

Bu politika ile her seviyedeki çalışanlarımızın Başöz Enerji A.Ş. İş Etiği İlkeleri’ne uyarak şirketimizin itibarını ve müşterilerimiz ile aramızda tesis ettiğimiz güveni korumalarını bekleriz.

İş Etiği İlkelerimiz,  Başöz Enerji A.Ş.  de her seviyedeki çalışanlarımız için davranış kurallarını ve çalışma şeklini ortaya koyar. Ayrıca bu ilkeler adil rekabet, iş bütünlüğü ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygunluk taahhütlerimizi içerir.

Tüm çalışanlarımızın iş etiği ilkelerimizi anlamalarını ve bu doğrultuda çalışmalarını bekleriz.

Tüm çalışanlarımız çıkar çatışmalarından, rüşvet ve yolsuzluklardan kaçınarak, tüm ticari ilişkilerinde iş bütünlüğü çerçevesinde profesyonelliklerini ortaya koyarlar. 

Tüm ticari ilişkilerimizi rekabet yasalarını ihlal etmeyerek; müşterilerimiz ve tedarikcilerimizle birlikte adil ve dürüst bir şekilde yürütürüz. Tedarikci ve müşterilerimize karşı Dünya nın hiçbir yerinde, dürüstlük ve doğruluğa aykırı uygulamalara izin vermeyiz.

Bunun yanında başta tedarikçilerimiz olmak üzere ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişi/kişiler ile kurum/kuruluşların da benzer ilkeleri oluşturmaları ve uygulamaları yönünde onları destekler ve teşvik ederiz.

Tüm ticari işlemlerimizi şirket hesaplarına doğru bir şekilde kaydederiz.

Tüm reklamlarımızı ve diğer kamuya açık olan iletişim bilgilerimizi doğru olarak sunarız.

Mevcut yapımız içerisinde oluşturduğumuz sistemlerle sahip olduğumuz tüm kişisel bilgileri koruruz.

İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda hareket ettiğimizde; müşterilerimizin sürdürülebilir projelerimizi görmelerini ve yaptığımız işe güvenmelerini sağlayarak daha güçlü bir itibara sahip olacağımıza,  firmamızın dürüst ve doğru yollarla hareket ettiğini gören çalışanlarımızın iş bağlılığının ve memnuniyetlerinin artacağına, çalışan memnuniyetinin artmasıyla birlikte daha üretken bir çalışma ortamı olup yüksek kalitede üretim yapılacağına inanmaktayız.


BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. ÇOCUK İYİLEŞTİRME PLANI

Çocuk İşçi Tanımı;

Türkiye’nin de onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1inci maddesi, 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocuk işçi çalıştırmanın birçok ülkede gerçekleştiği bir gerçektir. Ancak Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Başöz Enerji”) çocuk işçiliği kabul etmediği gibi buna karşı politikalar oluşturmak için de aktif olarak çalışmaktadır. Mevzuatımızda ise çocuk işçiliğinin tanımı, 4857 sayılı İş Kanununun 71inci maddesine dayanılarak çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4üncü maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre; çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanmıştır.

İşyerimiz Genel İlkeleri ve Çocuk İyileştirme Politikası;

Başöz Enerji ürettiği veya istihdam ettiği hiçbir işte çocuk emeği kullanmadığını ve bu doğrultudaki hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ve geniş tabanlı çözümler üretmek ve tutarlı, uzun vadeli bir çaba gerektiğinin bilincindedir. Hem ülkemizde hem de faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı kültür ve değerlere saygı duymakta ve ürünlerini tedarik ettiği hiçbir işlemde  çocuk haklarına ilişkin temel gerekliliklerden ödün vermemektedir.

Çocuk İyileştirme Politikası, Başöz Enerji’nin tüm çalışanlarına, tüm ürün tedarikçilerine ve çalışma arkadaşlarına ve diğer tüm taraflara açık hale getirmek için belirlenmiş bir politikadır. Bu davranış kurallarındaki şartların tüm tedarikçilere ve alt yüklenicilere uygulanması zorunludur.

Başöz Enerji çocuk işçiliğini kabul etmemekte, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Asgari Yaş Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmeleri’ni desteklemektedir.

İşyerimiz Uygulamaları;

Başöz Enerji hiçbir şekilde çocuk işçi istihdam etmemektedir. Yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde yine Devlet kontrolünde, mesleki eğitim otoritelerinin iznine tabi Stajyer ve Genç işçiler ise dönemsel olarak görevlendirebilmektedir.

İş başvurusu için gelen çocuğun/küçüğün velisi veya vasisi ile iletişim kurulması sağlanacaktır. Bu süreçte çocuk, ziyaretçi kabul alanında bekletilecektir. Velisine/vasisine ulaşılamaması durumunda adli kolluğa haber verilecektir.

Yasal çalışma çağındaki genç işçiler, 18 yaşına kadar, doğası veya yürütüldüğü koşullar altında sağlık, güvenlik veya ahlaklarını tehlikeye düşürecek her türlü iş veya işten korunma hakkına sahiptir.

İşyerimize giriş yapan ziyaretçilere, işyerimiz genel kurallarını belirten bildirimler tebliğ edilmektedir. Ziyaretçiler, Başöz Enerji yetkililerinin refakatinde fabrika sahası içerisinde dolaşabilirler. Nace koduna göre Tehlike sınıfında bulunan Başöz Enerji, çocuk ziyaretçileri fabrika imalat bölümüne kabul etmemekte ve refakatçileri ile beraber nizamiye/ziyaretçi bölümlerinde beklemelerini sağlamaktadır.

Özellikle hammadde teminini sağlayan nakliye firmalarının araçlarında zaman zaman şoförlerin eş ve çocukları da ziyaretlerde bulunabilmektedir.  Böyle durumlarda araçlarda bulunan üçüncü kişilerin, fabrika sahasına girmesine izin verilmemekte ve nizamiye/ziyaretçi bölümlerinde beklemeleri sağlanmaktadır.

Başöz  Enerji ayrıca, tüm tedarikçilerinden de genç işçilerine yasalara göre davranılmasını istemektedir. Tehlikeli işlerden ve gece vardiyasından kaçınmak için alınacak önlemler ile işçilerin genç yaşlarına özel olarak belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai sınırlarının göz önünde bulundurulması da buna dahildir.

İşgücü Kaydı ve İzlenmesi;

Başöz Enerji’de  her bir çalışanın bilgileri özlük dosyalarında tutulmaktadır, bu kayıtlarda işçilerin doğum tarihini doğrulayan kayıtlar da yer almaktadır.

Tüm tedarikçiler, Başöz Enerji’yi her zaman tüm üretim yerleri (taşeronları dahil) hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bulunamayan herhangi bir üretim merkezi bu davranış kurallarına aykırı olacaktır.

Başöz Enerji, tedarik edilmek üzere olan malzemeler için tüm üretim yerlerine/firmalara (taşeronlar dahil) herhangi bir zamanda habersiz ziyaretler yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Başöz Enerji tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Çocuk İyileştirme Politikası’na uyumu sağlamak için denetim yapmak üzere bağımsız bir üçüncü taraf tayin etme hakkını da saklı tutar.

İyileştirme Planı;

Başöz Enerji’nin herhangi bir tedarik zincirinde çocuk işçiliği tespit edilirse, bu çocukların en iyi uzun vadeli çıkarları olan sorumlu bir çözüm geliştirmek için tedarikçi ve uygun nitelikteki kuruluşlarla ortaklaşa çalışma istenecektir. Tedarikçi ve Başöz Enerji aşağıdaki eylemleri içerebilecek düzeltici bir eylem planı üzerinde anlaşacaktır;

• Tüm potansiyel çocuk işçilerin ve genç işçilerin bir listesini düzenlemek,

• Çocuk işçiliği veya çocukların refahı ile ilgilenen tanınmış yerel bir sivil toplum kuruluşundan (“STK”) tavsiye ve yardım istemek,

• Çocukların eğitimini güvence altına alan ve ekonomik refahlarını koruyan, Başöz Enerji ile ve mümkün olan yerlerde yerel bir STK ile istişare içinde ve çocuğun görüşlerine saygı göstererek bir iyileştirme planı geliştirmek,

• Çalışma çağındaki çocuklara ilişkin yasal gereklilikleri ve kısıtlamaları çocuklara açıklamak ve eğer isterlerse çalışma yaşına geldiklerinde istihdam edilmelerini sağlamak,

• Çocukların isteklerini anlamak ve eğitime tekrar girmeleri için fırsatları keşfetmek,

• Çocuğun maaşını, ailelerinin geçimine katkıda bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın çalışma yaşına gelinceye kadar ödemek veya çocuk ve aileleri ile alternatif bir uzun vadeli çözüm kararlaştırmak (örneğin, çocuk işçi yerine işsiz yetişkin bir aile üyesinin istihdamı),

• Çocuk işçinin yeterli konaklama ve yaşam koşullarına sahip olduğundan emin olmak,

• Tüm eylemleri belgelemek,

• Tekrarı önlemek için süreçler geliştirmek.

Yapılmaması gerekenler;

 • Şüpheli veya onaylanmış çocuk işçilerden ve / veya genç işçilerden herhangi birini kovmak,
 • Çocukları veya ailelerini tehdit etmek veya soruşturma ve iyileştirme ilerlemesini engellemek,
 • Herhangi bir belgeyi gizlemek veya tahrif etmek.

Bu tür eylemler, Başöz Enerji tarafından tedarikçinin, bu çocuk iyileştirme politikasını ihlal ederek çocuk işçiliğinin iyileştirilmesine yönelik olmadığının kanıtı olarak kabul edecektir.

 Başöz Enerji Tahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.


VERGİ POLİTİKAMIZ

Vergilendirme, Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. için gerek mevzuata uyum gerekse değerlerimiz açısından önemli ve temel bir konudur. Bu nedenle, vergisel işlemlerimizi aktif olarak yönetir, izler, kontrol eder ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 

Bu politika ile Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.  için vergi işlemlerinde standardizasyonun, şeffaflığın, öngörülebilirliğin ve eşit muamelenin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Vergi Yönetimi, Risk Yönetimi ve Organizasyon

Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. ,aktif olarak vergi risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, izlemeyi, yönetmeyi ve vergi mevzuatını ticari faaliyetlerinde doğru şekilde uygulamayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken, iç bilgi ve kontrol sistemleri aracılığıyla vergi riskini en aza indirmeyi, önemli vergi risklerinin önlenmesini ve azaltılmasını sağlayan uygulamaları teşvik etmektedir.

 

Şirketin vergi politikasından Finans Direktörlüğü sorumludur. Bu konudaki sorumluluk gereği, Finans Direktörlüğü vergi politikalarının etkin bir şekilde yönetimi için Muhasebe Birimi ve Mali Müşavir ile birlikte çalışır.

 

Finans Direktörlüğü, gerekli mali ve insan kaynaklarına sahip olup, Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.  vergi yönetiminin izlenmesinden sorumludur ve diğer departman ve iş alanları ile yakın işbirliği içinde çalışır.

 

Şirket tarafından gerçekleştirilen vergisel işlemler düzenli olarak kontrol edilir ve tespit edilen riskler ortadan kaldırılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde, bağımsız denetçilerden ve Yeminli Mali Müşavirlerden destek alınabilir.

 

Vergi yükümlülüklerimize ilişkin tüm belgeler yasal süreler boyunca saklanır.

 

Finans Direktörülüğü, şirket üzerindeki muhtemel etkileri belirlemek için ayrıca uluslararası vergi gelişmelerini takip eder ve gerekli değişiklikler için ilgili muhasebe çalışanlarını ile irtibata geçerek bilgilendirir.

 

Tüm Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları, tüm ticari faaliyetlerinde ve tüm karar alma süreçlerinde şirketin Vergi Politikası’nı benimsemek ve uygulamakla yükümlüdür.

 

Vergi Uyumu ve Planlama

Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, dürüst davranmayı ve tüm vergi konularında şeffaflığı desteklemeyi ve teşvik etmeyi taahhüt ederiz.

 

Vergiyi, sosyal sorumluluğumuzun çok önemli bir parçası olarak görür ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili tüm vergi yasalarına ve yükümlülüklerine uymayı taahhüt ederiz. Değerin yaratıldığı yere göre doğru zamanda doğru miktarda vergi öderiz. Nereye ve ne kadar vergi ödediğimize değil, vergi işleriyle ilgili karar verme süreçlerimize odaklanırız.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimizle uyumlu sorumlu bir planlama yaparız. Mevzuatın amacına aykırı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan vergi kaçakçılığı ve yapay vergi düzenlemeleri yapmayız.

 

Vergi planlaması amacıyla vergi cennetlerinde şirket kurmamayı taahhüt ederiz.

Bu taahhütlere zarar vermediği sürece vergi verimliliği elde etmek için vergi teşviklerinden veya fırsatlarından yararlanırız.

 

Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Şeffaflık

Vergi yönetimimizin içyüzünün anlaşılması ve dış bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, vergi işlerimizde paydaşlarımızın çıkarlarını gözetiriz.

 

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde, ilgili tüm gerçek durum ve koşulların açıklanmasına dayalı olarak vergi otoriteleri ve diğer devlet kurumları ile açık ve yapıcı bir diyalog kurmaya ve sürdürmeye çalışırız. İlgili tüm yerel vergi düzenleyicilerine açıklık sağlar ve kesinlik oluşturmaya çalışırız.

 

Tüm vergi beyannamelerini zamanında beyan eder, yetkili vergi idareleri tarafından talep edilen vergi ile ilgili bilgi ve belgeleri mümkün olan en hızlı ve eksiksiz şekilde sağlarız.

 

Tüm piyasa katılımcıları için eşit koşullar sağlamanın bir yolu olarak politika yapıcılarla açık diyalog oluştururuz.

 

Tüm ülkelerde vergi şeffaflığı mevzuatına tam olarak uyar ve ilgili paydaşların vergi şeffaflığı beklentilerini karşılamaya çalışırız.

 

Gözden Geçirme

Bu vergi politikası, vergi yasalarındaki değişikliklere uyumluluğu sürdürmeyi sağlamak için Finans Direktörlüğü tarafından yıllık olarak gözden geçirilir. Güncelleme olması durumunda, güncel vergi politikası gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben, Başöz Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.